შ.პ.ს „მალუ 22“-ის დირექტორის

                                                                                          ბ-ნ ბესიკ მუმლაძის საყურადღებოდ

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის მხრიდან მოსალოდნელია 2017 წლის 24 აპრილს გაფორმებული N06/23 ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტა ხელშეკრულების პირობების არაჯეროვნად შესრულების გამო. შეკითხვების შემთხვევაში მიმართეთ მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახურს.

2018-06-21

ნავიგაცია