ქალაქ რუსთავის მერიის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ,,უზრუნველყოფა“  შეიქმნა   2011 წლის 01 ივნისს. სამსახურის დაფინანსების წყაროს წარმოადგენს ადგილობრივი ბიუჯეტი.


 ააიპ „უზრუნველყოფის“  ძირითადი მიზნებია:

  • ადგილობრივი ქონების მოვლა-პატრონობა
  • ქონების მოვლა-პატრონობის წესების აღსრულება;
  • ადგილობრივი ქონების ობიექტების პერსპექტიული გავითარება (დატვირთვა, რაოდენობრივი ხარისხობრივი ზრდა, დატვირთვის არეალის გაფართოება და სხვა).
  • პარკის ტერიტორიის დაცვა, დასუფთავება, ტყისა და სანერგის მოვლა–პატრონობა
  • ქალაქის გამწვანება, ქალაქის მწვანე საფარის მოვლა–პატრონობა (გაზონების გაკრეჭვა, გამარგვლა, სკვერების მოვლა–დასუფთავება, ხეების ძირების შეთეთრება, შემობარვა, ავარიული ხეების მოჭრა–გადაბელვა, ყვავილების დარგვა, ნიადაგის დაბარვა–გასწორება და სხვა.) 

 


კონტაქტი:

დირექტორი: ზაზა კუპატაძე

მისამართი: ალ.ყაზბეგის ქუჩა 2

ტელეფონი: 0341 22 05 55

 

 

 

ნავიგაცია