არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „სახელოვნებო გაერთიანებათა ცენტრი“ დაარსდა 2014 წლის 3 სექტემბერს  „ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო გაერთიანებებისა და კულტურული მემკვიდრეობის ცენტრის" სახელით“, სამსახურს სახელწოდება 2015 წლის ნოემბერში განხორციელებული რეორგანიზაციის შედეგად შეეცვალა. ცენტრი მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის სუბსიდიის ფარგლებში, ახორციელებს პროგრამას, რომელიც ემსახურება კულტურული მემკვიდრეობის დაცვას, შემოქმედი ადამიანების მოძიებას, მათი რესურსების ეფექტურად მართვასა და გამოყენებას.

ცენტრში გაერთიანებულია 6 მუნიციპალური სახელოვნებო და კულტურული  ობიექტი ფილიალების სახითაა ჩამოყალიბებული.

სახელოვნებო გაერთიანებათა ცენტრის“ საქმიანობის ძირითადი მიმართულებებია:

  • საქალაქო ღონისძიებების დაგეგმვა და განხორციელება;
  • ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საზღვრებში არსებული სახელოვნებო დაწესებულებათა საქმიანობის ორგანიზება, კოორდინაცია და ხელშეწყობა.’
  • ააიპ,,სახელოვნებო გაერთიანებათა ცენტრში” შემავალი ობიექტების ზედამხედველობა და მონიტორინგი.
  • ფილიალების პროგრამის შემუშავება და დამტკიცება
  • პედაგოგიური პროცესისი სრულყოფის  ახალი მეთოდების შემუშავება და ალტერნატიული მეთოდების დანერგვა
  • კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის მიზნით შესაბამისი ღონისძიებების დაგეგმვა და განხორციელება

მისამართი: 3700 რუსთავის, კოსტავას გამზირი 20

ტელეფონი: 341 22 46 64

 

ნავიგაცია