ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო წარმოგიდგენთ ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანოს – მერიის მიერ შემოთავაზებულ, ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტს ( მეორე წარდგენა) და პრიორიტეტების დოკუმენტს განსახილველად.

იხილეთ ქვემოთ მითითებულ ბმულებზე:

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტი

პრიორიტეტების დოკუმენტი


 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტი ( პირველადი დოკუმენტი) და პრიორიტეტების დოკუმენტი.

იხილეთ ქვემოთ მითითებულ ბმულებზე:

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტი

პრიორიტეტების დოკუმენტები


 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 26 დეკემბრის №181 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საკრებულოს 2017 წლის 22 თებერვლის N188 დადგენილება


 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 26 დეკემბრის №181 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საკრებულოს 2017 წლის 25 იანვრის N186 დადგენილება


 

2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტი და პრიორიტეტების დოკუმენტი ( იხილეთ ქვემოთ მითითებულ ბმულებზე):

 ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი (მეორე წარდგენა)

 ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტი

 


 ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტი


 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 24 დეკემბრის №141 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ქალაქ რუსთავის საკრებულოს 2016 წლის 8 აგვისტოს N158 დადგენილება

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 24 დეკემბრის №141 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ქალაქ რუსთავის საკრებულოს 2016 წლის 11 ივლისის N154 დადგენილება

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 24 დეკემბრის №141 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ქალაქ რუსთავის საკრებულოს 2016 წლის 22 ივნისის N153 დადგენილება

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 24 დეკემბრის №141 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ქალაქ რუსთავის საკრებულოს 2016 წლის 20 მაისის N150 დადგენილება

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 24 დეკემბრის №141 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 21 აპრილის დადგენილება №149

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 24 დეკემბრის №141 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 23 მარტის დადგენილება №148


ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 24 დეკემბრის №141 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 9 მარტის დადგენილება №147 

"ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 24 დეკემბრის

 № 141 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე"

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 21ნ აპრილის N149 დადგენილება 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 24 დეკემბრის №141 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №144 - 2016 წლის 11 თებერვალი

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 24 დეკემბრის №141 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №143- 2016 წლის 27 იანვარი

 

 

ნავიგაცია