2020-08-06 - „რუსთავის აზოტის“ ქიმიური საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების, საწარმოში მიმდინარე დამხმარე საქმიანობებისა და სახიფათო ნარჩენების ინსინერაციის პროექტზე სკოპინგის დასკვნის გაცემის შესახებ“

2020-08-06 - შპს ,,თეთრი ქუდის" სოკოს საწარმოში კომპოსტის წარმოებაზე სკრინინგის გადაწყვეტილების შესახებ“

2020-07-15 - შპს „პოლივიმის“ პოლიეთილენტერეფტალატის (PET) ბოთლების რეციკლირების და პოლიეთერის ბოჭკოს საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვის შესახებ

2020-07-10 - ქ. რუსთავში შპს "ბიოლოგიკას" სახიფათო ნარჩენების წინასწარი დამუშავების ობიექტის მოწყობისა და ექსპლუატაციის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებით, დამატებითი ინფორმაციის წარმოდგენის შესახებ

2020-06-26 - საკრებულოს ბიუროს სხდომა

2020-06-15 - ქ. რუსთავში შპს "ბიოლოგიკას" სახიფათო ნარჩენების წინასწარი დამუშავების (სამედიცინო ნარჩენების ავტოკლავირება) ობიექტის მოწყობა და ექსპლუატაცია

2020-06-12 - სს „რუსთავის აზოტის“ მიმდინარე საქმიანობის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების, საწარმოში მიმდინარე დამხმარე საქმიანობებისა და სახიფათო ნარჩენების ინსინერაციის პროექტი

იხილეთ დამატებით

რუსთავი ამინდის პროგნოზი

ნავიგაცია