2019-04-11 - რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის სამსახურებისა და არასამეწარმეო(არაკომერციული) იურიდიული პირების 2018 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშების საჯარო განხილვა

2019-03-26 - ა(ა)იპ ქ. რუსთავის სახელოვნებო, სპორტისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრის ინიციატივით იქმნება ახალგაზრდა მრჩეველთა საბჭო

2019-03-04 - ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში

2019-02-25 - ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უსახლკარო პირების რეგისტრაციისა და მათი დროებითი საცხოვრისით უზრუნველყოფის წესი

2019-02-22 - დისტანციური ვებპორტალით my.gov.ge სარგებლობის წესი

2019-02-11 - ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო მოხელეთა შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ

2018-12-19 - ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტი

იხილეთ დამატებით

ფოტოგალერეა

< >

ნავიგაცია