ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერის  2019 წლის 8 თებერვლის  N93/კ ბრძანებით გამოცხადდა საჯარო მოხელეთა შესარჩევი ღია კონკურსი  შემდეგ ვაკანტურ პოზიციებზე:   

1. ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და ტრანსპორტის  სამსახურის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და დოკუმენტალური მონიტორინგის განყოფილების  მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი;

2. აპარატის სერვისების განვითარებისა და საქმისწარმოების განყოფილების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი.

ვაკანსიები  განთავსებულია საჯარო სამსახურის ბიუროს ადმინისტრირებულ ვებ-გვერდზე (www.hr.gov.ge).

კონკურსში მონაწილეობისათვის, კანდიდატმა განაცხადი უნდა  წარადგინოს მხოლოდ ელექტრონული ფორმით, ბიუროს მიერ ადმინისტრირებული ვებგვერდის (www.hr.gov.ge) მეშვეობით.

2019-02-11

ნავიგაცია