საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის" და "ქალაქ რუსთვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის, 4 აგვისტოს, N1 დადგენილების შესაბამისად, რუსთავის საკრებულო საჯარო განხილვისთვის წარმოგიდგენთ ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშს.

იხილეთ ქვემოთ მითითებულ ბმულზე:

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში 

2019-03-04

ნავიგაცია