ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიაში პროფესიულ საჯარო მოხელეთა ვაკანტურ პოზიციებზე კანდიდატთა შერჩევის მიზნით გამოცხადდა ღია კონკურსი შემდეგ ვაკანტურ პოზიციებზე:
ვაკანსიის N 59672: საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის შესყიდვებისა და დაგეგმარების განყოფილების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი;
ვაკანსიის N 59670: ქონების მართვისა და ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ქონების მართვის განყოფილების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი;
ვაკანსიის N 59669: ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და ტრანსპორტის სამსახურის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და დოკუმენტალური მონიტორინგის განყოფილებას პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი.
ვაკანსიები განთავსებულია საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ ადმინისტრირებულ ვებ-გვერდზე .
კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად განცხადების წარდგენა შეიძლება მხოლოდ ელექტრონული ფორმით, საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ ადმინისტრირებული ვებ-გვერდის (www.hr.gov.ge) მეშვეობით.

2020-02-06

ნავიგაცია