განცხადებები

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2021-2024 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტის მომზადების მიზნით განსახორციელებელ ღონისძიებათა შესახებ

  • 2020-03-11