ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანება ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2021-2024 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტის მომზადების მიზნით განსახორციელებელ ღონისძიებათა შესახებ

 

2020-03-11

ნავიგაცია