განცხადება დამატებითი ინფორმაციის წარმოდგენის შესახებ - . რუსთავში შპს "ბიოლოგიკას" სახიფათო ნარჩენების წინასწარი დამუშავების (სამედიცინო ნარჩენების ავტოკლავირება) ობიექტის მოწყობისა და ექსპლუატაციის სკრინინგის განცხადება

2020 წლის 8 ივნისს სამინისტროს ოფიცილურ ვებგვერდზე განთავსდა ქ. რუსთავში შპს "ბიოლოგიკას" სახიფათო ნარჩენების წინასწარი დამუშავების (სამედიცინო ნარჩენების ავტოკლავირება) ობიექტის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტის სკრინინგის განცხადება და თანდართული დოკუმენტაცია (იხ. ლინკი: https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/25692)

აღნიშნულ სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებით, გარკვეული საკითხების დაზუსტების მიზნით, შპს „ბიოლოგიკამ" სამინისტროში წარმოადგინა დამატებითი ინფორმაცია.

ზემოაღნიშნულთან დაკავშირებით დამატებითი წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 15 ივლისამდე,  მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

დამატებითი ინფორმაცია

დანართი

 

2020-07-10

ნავიგაცია