სკოპინგის დასკვნის გაუქმების შესახებ - შპს ,,რუსელოისი''

  • 2022-04-28

„შპს „რუსელოისის“ ერთჯაჭვა 110 კვ ელ.გადამცემი ხაზის „ატზ-8ბ“-ს სს „რუსთავის აზოტი“-ს კუთვნილი „ქ/ს-01“-დან შპს „რუსელოის“ კუთვნილ ქვესადგურამდე გაყვანის პროექტზე სკოპინგის დასკვნის გაცემის შესახებ“ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2020 წლის 20 იანვრის N 2-38 ბრძანების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ.

ბრძანება