საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2020 წლის 15 იანვრის N 2-34 ბრძანების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ“

  • 2022-04-28

„სს „რუსთავის აზოტის“ ორჯაჭვა 110 კვ ელ.გადამცემი ხაზი „ატზ-7“-„ატზ-8“- ის („ქ/ს რუსთავი-220“-დან სს „რუსთავი აზოტი“-ს კუთვნილ „ქ/ს-02“-მდე) და ერთჯაჭვა 110 კვ ელ.გადამცემი ხაზის „ატზ-8“-ს (ს.ს. „რუსთავის აზოტი“-ს კუთვნილი „ქ/ს-01“-დან შპს „რუსელოისის“ კუთვნილ ქვესადგურამდე) გაყვანის პროექტზე სკოპინგის დასკვნის გაცემის შესახებ“ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2020 წლის 15 იანვრის N 2-34 ბრძანების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ“ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2022 წლის 15 აპრილის N 2-291 ბრძანებას.

ბრძანება