რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის სამსახურებისა და არასამეწარმეო(არაკომერციული) იურიდიული პირების 2018 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშების საჯარო განხილვა

მიმდინარე წლის 13 აპრილს, 10:00-დან 13:00 საათამდე და 14:00-დან 17:00 საათამდე, საკრებულოს სხდომათა დარბაზში, შედგება რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის სამსახურებისა და არასამეწარმეო(არაკომერციული) იურიდიული პირების 2018 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარი...

ა(ა)იპ ქ. რუსთავის სახელოვნებო, სპორტისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრის ინიციატივით იქმნება ახალგაზრდა მრჩეველთა საბჭო

სიახლე რუსთაველი ახალგაზრდებისთვის !!! Call for youth!!! #გამჭვირვალებიუჯეტი#დაგეგმეშენიბიუჯეტი#იყავიაქტიურიმოქალაქე#რუსთავიჩემიქალაქია#გახდისაბჭოსწევრი ა(ა)იპ ქ.რუსთავის სახელოვნობო, სპორტისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრის ინიციატივით ი...

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის" და "ქალაქ რუსთვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის, 4 აგვისტოს, N1 დადგენილების შესაბამისად, რუსთავის საკრებ...

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უსახლკარო პირების რეგისტრაციისა და მათი დროებითი საცხოვრისით უზრუნველყოფის წესი

ქალაქ რუსთავში, მე-11 მკ/რ-ში, დასრულდა სოციალური საცხოვრისის მოწყობა, რომლის განსახორციელებლადაც 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი იყო 137 217 ლარი, ხოლო საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან კი - 918 295 ლარი. ეს პი...

დისტანციური ვებპორტალით my.gov.ge სარგებლობის წესი

ვებ-პორტალით my.gov.ge სარგებლობისთვის, მომხმარებელს შეუძლია, დარეგისტრირდეს როგორც პირადობის ელექტრონული მოწმობის (ID ბარათი) გამოყენებით, ისე მომხმარებლის სახელითა და პაროლით (საქართველოს იუსტიციის სახლებში შესაბამისი პროცედურის გავლის გზით). MY.GO...

ნავიგაცია