ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტი ( პირველადი) 

იხილეთ ქვემოთ მითითებულ ბმულებზე:

2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტი

2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პრიორიტეტების დოკუმენტი

დანართი - 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტის პროგრამული ნაწილი

წერილი და განმარტებითი ბარათი

ნავიგაცია