ა(ა)იპ ” გიგა ლორთქიფანიძის სახელობის რუსთავის მუნიციპალური თეატრი”

სამსახურის საქმიანობის ძირითადი მიმართულებებია:

  • ეროვნულ ღირებულებათა განვითარების მიზნით მაღალხარისხოვანი სპექტაკლების დადგმა, მათი მეშვეობით თეატრალური ხელოვნების განვითარება, ზოგადსაკაცობრიო იდეალების დანერგვა;
  •  შემოქმედებითი საქმიანობის დამოუკიდებლობა და თავისუფლება;
  • მხატვრული მიმართულებისა და რეპერტუარის თავისუფალი არჩევა;
  • სხვადასხვა სამეცნიერო – საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან თანამშრომლობა
  • სხვადასხვა ტრეინინგების, კონფერენციებისა და შეხვედრების გამართვა;
  • საერთაშორისო, სახელმწიფო და ადგილობრივი თვითმმართველობის,
    ასევე სხვა ორგანოებთან ტანამშრომლობა;
  • საქმიანი და პარტნიორული კავშირები, როგორც საქართველოს, ასევე საზღვარგარეთის არასამთავრობო სექტორთან და საქველმოქმედო ორგანიზაციებთან.