მარეგულირებელი აქტები

მერიის საქმიანობის მარეგულირებელი აქტები

მერიის საქმიანობა და უფლებამოსილებები განისაზღვრება “ადგილობრივი თვითმმართველობის” კოდექსით, ასევე ქალაქ რუსთავის საკრებულოს მიერ დამტკიცებული მერიის დებულებითა და მერიის სტრუქტურული ერთეულების შესაბამისი დებულებებით.

მერიის დებულება

მერიის სამსახურების დებულებები

რუსთავის მერიის საჯარო მოსამსახურეთა ეთიკის კოდექსი

კანონმდებლობა