ცხელი ხაზი 1300 კონტაქტი

მარეგულირებელი აქტები

მერიის საქმიანობის მარეგულირებელი აქტები

მერიის საქმიანობა და უფლებამოსილებები განისაზღვრება “ადგილობრივი თვითმმართველობის” კოდექსით, ასევე ქალაქ რუსთავის საკრებულოს მიერ დამტკიცებული მერიის დებულებითა და მერიის სტრუქტურული ერთეულების შესაბამისი დებულებებით.

მერიის დებულება

მერიის სამსახურების დებულებები

რუსთავის მერიის საჯარო მოსამსახურეთა ეთიკის კოდექსი

კანონმდებლობა