ცხელი ხაზი 1300 კონტაქტი

საჯარო ინფორმაცია

მოქალაქეებს უფლება აქვთ, გაეცნონ ადმინისტრაციულ ორგანოში არსებულ საჯარო ინფორმაციას, აგრეთვე მიიღონ მისი ასლები, თუ ისინი არ შეიცავენ სახელმწიფო, პროფესიულ ან კომერციულ საიდუმლოებას ან პერსონალურ მონაცემებს. საჯარო ინფორმაცია ღიაა, გარდა კანონით გათვალისწინებული შემთხვევებისა და დადგენილი წესით პერსონალურ მონაცემებს, სახელმწიფო ან კომერციულ საიდუმლოებას მიკუთვნებული ინფორმაციისა. საჯარო დაწესებულება ვალდებულია გასცეს საჯარო ინფორმაცია, მათ შორის, ელექტრონული ფორმით მოთხოვნილი საჯარო ინფორმაცია.


საქართველოს კონსტიტუციის მე-18 მუხლი


საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-3 თავი


ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიაში, საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების წესის, პირობებისა და საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის სტანდარტის დამტკიცების შესახებ


ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და მერიის მიერ გაცემული საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლის გადახდის შესახებ


საჯარო ინფორმაციის მისაღებად გთხოვთ, შეავსოთ საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის სტანდარტული ფორმა (ჩაამოტვირთეთ)


ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი (იხილეთ ბრძანება)

სალომე ლომიძე

ტელეფონი: 0341 22 80 03

ელ.ფოსტა: Salome.lomidze@rustavi.gov.ge