საჯარო ინფორმაცია

მოქალაქეებს უფლება აქვთ, გაეცნონ ადმინისტრაციულ ორგანოში არსებულ საჯარო ინფორმაციას, აგრეთვე მიიღონ მისი ასლები, თუ ისინი არ შეიცავენ სახელმწიფო, პროფესიულ ან კომერციულ საიდუმლოებას ან პერსონალურ მონაცემებს. საჯარო ინფორმაცია ღიაა, გარდა კანონით გათვალისწინებული შემთხვევებისა და დადგენილი წესით პერსონალურ მონაცემებს, სახელმწიფო ან კომერციულ საიდუმლოებას მიკუთვნებული ინფორმაციისა. საჯარო დაწესებულება ვალდებულია გასცეს საჯარო ინფორმაცია, მათ შორის, ელექტრონული ფორმით მოთხოვნილი საჯარო ინფორმაცია.


საქართველოს კონსტიტუციის მე-18 მუხლი


საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-3 თავი


ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიაში, საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების წესის, პირობებისა და საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის სტანდარტის დამტკიცების შესახებ


ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და მერიის მიერ გაცემული საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლის გადახდის შესახებ


საჯარო ინფორმაციის მისაღებად გთხოვთ, შეავსოთ საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის სტანდარტული ფორმა (ჩამოტვირთეთ)


ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი (იხილეთ ბრძანება)

ლიკა ბიკაშვილი

ელ.ფოსტა: lika.bikashvili@rustavi.gov.ge

ტელ: 598 28 14 30

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ოფიცერი

სალომე ლომიძე

ელ.ფოსტა: salome.lomidze@rustavi.gov.ge

ტელ: 599 20 07 59