სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა

2023 წელი

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა (პირველადი)


2022 წელი

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა (პირველადი)

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა (საბოლოო)