ცხელი ხაზი 1300 კონტაქტი

ბიუჯეტის პროექტი

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტი

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერის წერილი და განმარტებითი ბარათი

პრიორიტეტების დოკუმენტი

პროგრამული ნაწილი

კაპიტალური დანართი

ინფორმაციული დანართი


ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლის საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საშუალოვადიანი პრიორიტეტების დოკუმენტი 2024-2027 წლებისათვის (პირველი ვარიანტი)