2020-09-29 - რუსთავის საკრებულოს წევრების ინიციატივა, ქ. რუსთავში მდებარე გეოგრაფიული ობიექტების სახელდებასთან დაკავშირებით

2020-09-25 - გარდაბნისა და რუსთავის მუნიციპალიტეტების ტერიტორიაზე შპს „ბაგოს“ გაზსადენის მშენებლობისა და ექსპლუატაციაზე სკრინინგის გადაწყვეტილების შესახებ

2020-09-04 - 2020 წლის საქართველოს პარლამენტის არჩევნებისთვის რუსთავის ტერიტორიაზე სააგიტაციო მასალების განთავსების რეგულირების შესახებ

2020-08-06 - „რუსთავის აზოტის“ ქიმიური საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების, საწარმოში მიმდინარე დამხმარე საქმიანობებისა და სახიფათო ნარჩენების ინსინერაციის პროექტზე სკოპინგის დასკვნის გაცემის შესახებ“

2020-08-06 - შპს ,,თეთრი ქუდის" სოკოს საწარმოში კომპოსტის წარმოებაზე სკრინინგის გადაწყვეტილების შესახებ“

2020-07-15 - შპს „პოლივიმის“ პოლიეთილენტერეფტალატის (PET) ბოთლების რეციკლირების და პოლიეთერის ბოჭკოს საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვის შესახებ

2020-07-10 - ქ. რუსთავში შპს "ბიოლოგიკას" სახიფათო ნარჩენების წინასწარი დამუშავების ობიექტის მოწყობისა და ექსპლუატაციის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებით, დამატებითი ინფორმაციის წარმოდგენის შესახებ

იხილეთ დამატებით

რუსთავი ამინდის პროგნოზი

ნავიგაცია