ელექტრონული სახელმწიფო შესყიდვები

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მიერ 2022 წელში გამოცხადებული ტენდერები

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მიერ 2022 წელში გაფორმებული ხელშეკრულებები