პრივატიზაციასთან დაკავშირებული დოკუმენტაცია

არაპრივატიზებული საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი (იზოლირებული და არაიზოლირებული) ფართობის საკუთრებაში გადაცემა