მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2025-2028 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტის მომზადებისა და პროგრამულ ბიუჯეტში გენდერული ასპექტების გათვალისწინების მიზნით განსახორციელებელ ღონისძიებათა შესახებ

ვრცლად იხილეთ


ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი


ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტის მომზადებისა და პროგრამულ ბიუჯეტში გენდერული ასპექტების გათვალისწინების მიზნით განსახორციელებელ ღონისძიებათა შესახებ

ვრცლად იხილეთ

პრიორიტეტების ოქმი #1

პრიორიტეტების ოქმი #2

პრიორიტეტების ოქმი #3


ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი


ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2023-2026 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტის მომზადებისა და პროგრამულ ბიუჯეტში გენდერული ასპექტების გათვალისწინების მიზნით განსახორციელებელ ღონისძიებათა შესახებ

ვრცლად იხილეთ

პრიორიტეტების ოქმი #1

პრიორიტეტების ოქმი #2

პრიორიტეტების ოქმი #3


ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2022-2025 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტის მომზადებისა და პროგრამულ ბიუჯეტში გენდერული ასპექტების გათვალისწინების მიზნით განსახორციელებელ ღონისძიებათა შესახებ

ვრცლად იხილეთ

„ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2022-2025 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტის მომზადებისა და პროგრამულ ბიუჯეტში გენდერული ასპექტების გათვალისწინების მიზნით განსახორციელებელ ღონისძიებათა შესახებ“ ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 1 მარტის Nბ38.38210604 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

პრიორიტეტების ოქმი #1

პრიორიტეტების ოქმი #2

პრიორიტეტების ოქმი #3

„ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საშუალოვადიანი პრიორიტეტების დოკუმენტი 2022-2025 წლებისათვის (პირველი ვარიანტი)“


ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი