ცხელი ხაზი 1300 კონტაქტი

არქიტექტურის სამსახურის სტრუქტურა

განყოფილებები:

სივრცითი მოწყობისა და მშენებლობის სანებართვო განყოფილება

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი:

დიმიტრი მახარიაშვილი


სივრცითი განვითარების მართვის განყოფილება

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი: