არქიტექტურის სამსახურის სტრუქტურა

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე:

გიორგი დვალიშვილი

განყოფილებები:

მშენებლობის სანებართვო განყოფილება

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი:

დიმიტრი მახარიაშვილი


სივრცითი განვითარების მართვის განყოფილება

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი:

გიგა ბერიძე