ცხელი ხაზი 1300 კონტაქტი

არქიტექტურის სამსახურის სტრუქტურა

სივრცითი მოწყობისა და მშენებლობის სანებართვო განყოფილება

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი:

დიმიტრი მახარიაშვილი