ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის მართვის 2023-2025 წლების გეგმა ცენტრალური ზონისთვის

ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის მართვის 2023-2025 წლების გეგმა ცენტრალური ზონისთვის

სამოქმედო გეგმა

ბიუჯეტირების ინსტრუმენტი

საჯარო კონსულტაციების ანგარიში

ინდიკატორების პასპორტი