ცხელი ხაზი 1300 კონტაქტი

ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახურის სტრუქტურა

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე:

თამარი გულიაშვილი


განყოფილებები

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და დოკუმენტალური მონიტორინგის განყოფილება

მეორადი სტრუქტურული ხელმძღვანელი:

ზურაბ გუგბერიძე


ინფრასტრუქტურის და მშენებლობა-რეაბილიტაციის მართვის განყოფილება

მეორადი სტრუქტურული ხელმძღვანელი:

გიორგი ლომიძე


ტრანსპორტის  მართვისა და კონტროლის განყოფილება

მეორადი სტრუქტურული ხელმძღვანელი:

გურამ კვარაცხელია


მისამართი: 3700, რუსთავი, კოსტავას 20