მერიის დებულება

ქალაქი რუსთავის საკრებულოს დადგენილება №9 – 2014 წლის 8 აგვისტო

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ