მრჩეველთა საბჭო

სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო წარმოადგენს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერის სათათბირო ორგანოს, რომელიც თავის საქმიანობას წარმართავს საქართველოს კანონმდებლობის, „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსისა“ და საბჭოს დებულების შესაბამისად.

მრჩეველთა საბჭოს საქმიანობის მიზანია რუსთავის მუნიციპალიტეტის მნიშვნელოვანი ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტების პროექტების, მუნიციპალიტეტის სივრცითი დაგეგმარების დოკუმენტების, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროექტის, მუნიციპალიტეტის გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების შესახებ წინადადებების, ინფრასტრუქტურულ-სოციალური პროექტების განხილვისა და აღნიშნულთან დაკავშირებით  წინადადებებისა და რეკომენდაციების  წარდგენა ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერისათვის.

საბჭოს შემადგენლობაში შედიან მეწარმე იურიდიული პირების, არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და რუსთავის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის წარმომადგენლები.

საბჭოს წევრთა საქმიანობა ნებაყოფლობითია და არ წარმოადგენს ანაზღაურებად საქმიანობას. საბჭოს სხდომებს იწვევს საბჭოს თავმჯდომარე საჭიროებისამებრ, განსახილველი საკითხების სპეციფიკურობის გათვალისწინებით, მაგრამ არანაკლებ სამ თვეში ერთხელ.

მრჩეველთა საბჭოს დებულება

მრჩეველთა საბჭოს შემადგენლობა


მრჩეველთა საბჭოს სხდომის ოქმი N1