მუნიციპალიტეტის მიერ გასხვისებული ქონება

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მიერ გასხვისებული ქონების ნუსხა