ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის სტრუქტურა

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე

დაჩი ცხვედიაშვილი


განყოფილებები:

პირველადი აღრიცხვის განყოფილება

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი:

გენო ჩაჩუა 


სამობილიზაციო განყოფილება

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი:

დავით ლომსაძე 


გაწვევის განყოფილება 

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი: 

მალხაზი კომლაძე


მისამართი: 3700, რუსთავი, მეგობრობის 41ა