საერთო კრების ოქმები

„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 851 მუხლის მე-3 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტის თანახმად საჯაროდ ქვეყნდება ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიაში 2016 წლის 25 თებერვალს  „საერთო კრების რჩეულების არჩევის შესახებ“ სხვადასხვა  საერთო კრებების რჩეულების მიერ წარმოდგენილი ოქმები, ვინაიდან აღნიშნული ოქმები შეიცავს პირის მაიდენტიფიცირებელ მონაცემებს, რომელიც დაცულია „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონით, ამიტომ ოქმი გამოქვეყნდება აღნიშნული მონაცემების დაფარვით.

 

დასახლების საერთო კრების ოქმები 1

დასახლების საერთო კრების ოქმები 2

დასახლების საერთო კრების ოქმები 3

დასახლების საერთო კრების ოქმები 4

დასახლების საერთო კრების ოქმები 5

დასახლების საერთო კრების ოქმები 6

დასახლების საერთო კრების ოქმები 7

დასახლების საერთო კრების ოქმები 8

დასახლების საერთო კრების ოქმები 9

დასახლების საერთო კრების ოქმები 10