ა(ა)იპ "სახელოვნებო, სპორტისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრის" ღონისძიებები