მერიის შიდა აუდიტის სამსახურის სტრუქტურა

 

განყოფილებები

ფინანსური აღრიცხვისა და აუდიტის განყოფილება

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი:

თამაზ ჯვარიძე


მონიტორინგისა და შიდა კონტროლის განყოფილება

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი:

მალხაზი ივანიძე


მისამართი: 3700, რუსთავი, კოსტავას 20