მერიის არქიტექტურის სამსახური

სივრცითი მოწყობისა და მშენებლობის სანებართვო განყოფილება

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი:

დიმიტრი მახარიაშვილი


მისამართი: 3700, რუსთავი, კოსტავას 20