განცხადებები

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიაში არსებული ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსები

 

 2022 წელი

ვაკანსიის N:70249 https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/70249

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახურის ხელმძღვანელის მოადგილე

კონკურსი დასრულებულია

ვაკანსიის N: 70250 https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/70250

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის სოციალური მომსახურების განყოფილების ხელმძღვანელი

კონკურსი დასრულებულია

ვაკანსიის N: 70369 https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/70369

ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და ტრანსპორტის სამსახურის, ინფრასტრუქტურისა და მშენებლობა-რეაბილიტაციის მართვის განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

კონკურსი დასრულებულია

ვაკანსიის N: 70372 https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/70372

ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და ტრანსპორტის სამსახურის, ტრანსპორტის მართვისა და კონტროლის განყოფილების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

კონკურსი დასრულებულია

ვაკანსიის N: 70501 https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/70501

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის გაწვევის განყოფილების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

კონკურსი დასრულებულია

ვაკანსიის N: 70502 https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/70502

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის ბიუჯეტის დაგეგმარებისა და სახაზინო განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

კონკურსი დასრულებულია

ვაკანსიის N:69689 - https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/69689 

არქიტექტურის სამსახურის სივრცითი მოწყობისა და მშენებლობის სანებართვო განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

კონკურსი დასრულებულია

ვაკანსიის N:69690 - https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/69690 

არქიტექტურის სამსახურის სივრცითი მოწყობისა და მშენებლობის სანებართვო განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

კონკურსი დასრულებულია

ვაკანსიის N:69688 https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/69688 

რქიტექტურის სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის სივრცითი მოწყობისა და მშენებლობის სანებართვო განყოფილების ხელმძღვანელი 

კონკურსი დასრულებულია

ვაკანსიის N:69687 - https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/69687 

არქიტექტურის სამსახურის ხელმძღვანელის მოადგილე 

კონკურსი დასრულებულია

ვაკანსიის N:68709  - https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/68709 

მუნიციპალური ინსპექციის ხელმძღვანელის მოადგილე

კონკურსი დასრულებულია

ვაკანსიის N:68710 - https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/68710 

მუნიციპალური ინსპექციის მშენებლობის საჯარო ზედამხედველობის განყოფილების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

კონკურსი დასრულებულია

ვაკანსიის N: 68754 - https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/68754 

ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და ტრანსპორტის სამსახურის ინფრასტრუქტურისა და მშენებლობა-რეაბილიტაციის მართვის განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

კონკურსი დასრულებულია

ვაკანსიის N: 68936 - https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/68936 

არქიტექტურის სამსახურის ხელმძღვანელი

კონკურსი დასრულებულია

ვაკანსიის N:68947 - https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/68947 

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის შესყიდვებისა და დაგეგმარების განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

კონკურსი დასრულებულია

ვაკანსიის N:69138 - https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/69138 

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი

კონკურსი დასრულებულია

ვაკანსიის N:69139 - https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/69139 

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახურის, ბავშვთა დაცვის-მხარდაჭერის და ახალგაზრდული განვითარების განყოფილების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

კონკურსი დასრულებულია

ვაკანსიის N:69140 - https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/69140

ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და ტრანსპორტის სამსახურის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და დოკუმენტალური მონიტორინგის განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

კონკურსი დასრულებულია

ვაკანსიის N:69146 - https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/69146 

ადმინისტრაციის საორგანიზაციო განყოფილების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

კონკურსი დასრულებულია

ვაკანსიის N:69147 - https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/69147 

ადმინისტრაციის მერის წარმომადგენელთა საქმიანობის კოორდინაციისა და შრომის უსაფრთხოების განყოფილება მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

კონკურსი დასრულებულია

ვაკანსიის N:69520 - https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/69520 

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის გაწვევის განყოფილების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

კონკურსი დასრულებულია

 

2021 წელი

ვაკანსიის N: 68023

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახურის ხელმძღვანელი - https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/68023

კონკურსი დასრულებულია

ვაკანსიის N: 68024
ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახურის სოციალური მომსახურების განყოფილების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი -https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/68024

კონკურსი დასრულებულია

ვაკანსიის N: 68076
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის ხელმძღვანელის მოადგილე - https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/68076

კონკურსი დასრულებულია

ვაკანსიის N: 68077
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის გაწვევის განყოფილების ხელმძღვანელი - https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/68077

კონკურსი დასრულებულია

ვაკანსიის N: 68078
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის გაწვევის განყოფილების მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი - https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/68078

კონკურსი დასრულებულია

ვაკანსიის N: 68081
ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახურის, ბავშვთა დაცვის-მხარდაჭერის და ახალგაზრდული განვითარების განყოფილების ბავშვის ფსიქოლოგი - მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/68081

კონკურსი დასრულებულია

ვაკანსიის N: 68106
ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და ტრანსპორტის სამსახურის ინფრასტრუქტურისა და მშენებლობა-რეაბილიტაციის მართვის განყოფილების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი - https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/68106

კონკურსი დასრულებულია

ვაკანსიის N: 68107
ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და ტრანსპორტის სამსახურის ინფრასტრუქტურისა და მშენებლობა-რეაბილიტაციის მართვის განყოფილების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი - https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/68107

კონკურსი დასრულებულია

ვაკანსიის N: 68023
ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახურის ხელმძღვანელი - https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/68023

კონკურსი დასრულებულია

ვაკანსიის N: 68024
ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახურის სოციალური მომსახურების განყოფილების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი -https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/68024

კონკურსი დასრულებულია

ვაკანსიის N: 68076
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის ხელმძღვანელის მოადგილე - https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/68076

კონკურსი დასრულებულია

ვაკანსიის N: 68077
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის გაწვევის განყოფილების ხელმძღვანელი - https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/68077

კონკურსი დასრულებულია

ვაკანსიის N: 68078
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის გაწვევის განყოფილების მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი - https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/68078

კონკურსი დასრულებულია

ვაკანსიის N: 68081
ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახურის, ბავშვთა დაცვის-მხარდაჭერის და ახალგაზრდული განვითარების განყოფილების ბავშვის ფსიქოლოგი - მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/68081

კონკურსი დასრულებულია

ვაკანსიის N: 68106
ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და ტრანსპორტის სამსახურის ინფრასტრუქტურისა და მშენებლობა-რეაბილიტაციის მართვის განყოფილების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი - https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/68106

კონკურსი დასრულებულია

ვაკანსიის N: 68107
ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და ტრანსპორტის სამსახურის ინფრასტრუქტურისა და მშენებლობა-რეაბილიტაციის მართვის განყოფილების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი - https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/68107

კონკურსი დასრულებულია

ვაკანსიის N: 64976

შიდა აუდიტის სამსახურის შიდა კონტროლის და მონიტორინგის განყოფილების მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი - https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/64976

კონკურსი დასრულებულია

ვაკანსიის N: 64977
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის გაწვევის განყოფილების ხელმძღვანელი - https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/64977

კონკურსი დასრულებულია

ვაკანსიის N: 64978
საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის შესყიდვებისა და დაგეგმარების განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/64978

კონკურსი დასრულებულია

ვაკანსიის N: 67983
ზედამხედველობისა და ადგილობრივი მოსაკრებლების სამსახურის ხელმძღვანელი - https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/67983

კონკურსი დასრულებულია

ვაკანსიის N: 64174
არქიტექტურისა და მშენებლობის საჯარო ზედამხედველობის ზედამხედველობის სამსახურის არქიტექტურის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/64174

კონკურსი დასრულებულია

ვაკანსიის N: 64175
ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და ტრანსპორტის სამსახურის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და დოკუმენტალური მონიტორინგის განყოფილების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალსტი - https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/64175

კონკურსი დასრულებულია

ვაკანსიის N: 64621
ქონების მართვისა და ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ეკონომიკური განვითარების განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/64621

კონკურსი დასრულებულია

ვაკანსიის N: 64975
აპარატის შრომის უსაფრთხოების, ტექნიკური უზრუნველყოფისა და მერის წარმომადგენელთა საქმიანობის კოორდინაციის განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/64975

კონკურსი დასრულებულია

ვაკანსიის N: 63849
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის გაწვევის განყოფილების მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი - https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/63849

კონკურსი დასრულებულია

ვაკანსიის N: 64043
ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახურის ბავშვთა დაცვის-მხარდაჭერის და ახალგაზრდული განვითარების განყოფილების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი - https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/64043

კონკურსი დასრულებულია

ვაკანსიის N: 64172
საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის შესყიდვებისა და დაგეგმარების განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/64172

კონკურსი დასრულებულია

ვაკანსიის N: 64173
საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის ბიუჯეტის დაგეგმარების და სახაზინო განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/64173

 კონკურსი დასრულებულია

ვაკანსიის N: 64978 https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/64978

თანამდებობის დასახელება

მესამე რანგი  - საჯარო დაწესებულების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

პოზიციის დასახელება

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის შესყიდვებისა და დაგეგმარების განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

კონკურსის ტიპი

ღია კონკურსი

კონკურსი დასრულებულია


ვაკანსიის N: 64977 https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/64977

თანამდებობის დასახელება

მეორე რანგი - საჯარო დაწესებულების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

პოზიციის დასახელება

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის გაწვევის განყოფილების ხელმძღვანელი

კონკურსის ტიპი

ღია კონკურსი

კონკურსი დასრულებულია


ვაკანსიის N: 64976 https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/64976

თანამდებობის დასახელება

მეოთხე რანგი - საჯარო დაწესებულების მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

პოზიციის დასახელება

შიდა აუდიტის სამსახურის შიდა კონტროლის და მონიტორინგის განყოფილების მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

კონკურსის ტიპი

ღია კონკურსი

კონკურსი დასრულებულია


ვაკანსიის N: 64975  https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/64975

თანამდებობის დასახელება

მესამე რანგი - საჯარო დაწესებულების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

პოზიციის დასახელება

აპარატის შრომის უსაფრთხოების, ტექნიკური უზრუნველყოფისა და მერის წარმომადგენელთა საქმიანობის კოორდინაციის განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

კონკურსის ტიპი

ღია კონკურსი

კონკურსი დასრულებულია


2020 წელი

ვაკანსიის N:  62793 https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/62793 

თანამდებობის დასახელება

მეორე რანგი - საჯარო დაწესებულების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

პოზიციის დასახელება

ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და ტრანსპორტის სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და დოკუმენტალური მონიტორინგის განყოფილების ხელმძღვანელი

კონკურსის ტიპი

შიდა კონკურსი

კონკურსი დასრულებულია


ვაკანსიის N: 62779  https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/62779 

თანამდებობის დასახელება

მეოთხე რანგი - საჯარო დაწესებულების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

პოზიციის დასახელება

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახურის ჯანმრთელობის დაცვის განყოფილების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

კონკურსის ტიპი

ღია კონკურსი

კონკურსი დასრულებულია


ვაკანსიის N: 62778  https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/62778 

თანამდებობის დასახელება

მეორე რანგი - საჯარო დაწესებულების პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე

პოზიციის დასახელება

შიდა აუდიტის სამსახურის ხელმძღვანელის მოადგილე

კონკურსის ტიპი

ღია კონკურსი

კონკურსი დასრულებულია


ვაკანსიის N: 62592  https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/62592 

თანამდებობის დასახელება

მეოთხე რანგი - საჯარო დაწესებულების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

პოზიციის დასახელება

აპარატის სერვისების განვითარებისა და საქმისწარმოების განყოფილების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

კონკურსის ტიპი

ღია კონკურსი

კონკურსი დასრულებულია


ვაკანსიის N: 62230  https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/62230

თანამდებობის დასახელება

პირველი რანგი - საჯარო დაწესებულების პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

პოზიციის დასახელება

ქონების მართვისა და ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ხელმძღვანელი

კონკურსის ტიპი

ღია კონკურსი

კონკურსი დასრულებულია


ვაკანსიის N: 61682  https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/61682 

თანამდებობის დასახელება

მესამე რანგი - საჯარო დაწესებულების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

პოზიციის დასახელება

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის შესყიდვებისა და დაგეგმარების განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

კონკურსის ტიპი

შიდა კონკურსი

კონკურსი დასრულებულია


ვაკანსიის N: 61679  https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/61679 

თანამდებობის დასახელება

მესამე რანგი - საჯარო დაწესებულების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

პოზიციის დასახელება

ქონების მართვისა და ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ქონების მართვის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

კონკურსის ტიპი

შიდა კონკურსი

კონკურსი დასრულებულია


ვაკანსიის N: 61415  https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/61415 

თანამდებობის დასახელება

მესამე რანგი - საჯარო დაწესებულების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

პოზიციის დასახელება

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახურის ბავშვთა დაცვის-მხარდაჭერის და ახალგაზრდული განვითარების განყოფილების ბავშვის ჯანმრთელობის მართვის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

კონკურსის ტიპი

ღია კონკურსი

კონკურსი დასრულებულია


ვაკანსიის N: 61413  https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/61413 

თანამდებობის დასახელება

მესამე რანგი - საჯარო დაწესებულების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

პოზიციის დასახელება

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახურის ბავშვთა დაცვის-მხარდაჭერის და ახალგაზრდული განვითარების განყოფილების ბავშვის სამართლებრივი დახმარების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

კონკურსის ტიპი

ღია კონკურსი

კონკურსი დასრულებულია


ვაკანსიის N: 61354  https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/61354 

თანამდებობის დასახელება

მესამე რანგი - საჯარო დაწესებულების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

პოზიციის დასახელება

აპარატის შრომის უსაფრთხოების, ტექნიკური უზრუნველყოფისა და მერის წარმომადგენელთა საქმიანობის კოორდინაციის განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

კონკურსის ტიპი

ღია კონკურსი

კონკურსი დასრულებულია


ვაკანსიის N 60870 https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/60870 

თანამდებობის დასახელება

მეორე რანგი - საჯარო დაწესებულების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

პოზიციის დასახელება

ქონების მართვისა და ეკონომიკური განვითარების სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ეკონომიკური განვითარების განყოფილების ხელმძღვანელი

კონკურსის ტიპი

შიდა კონკურსი

კონკურსი დასრულებულია


ვაკანსიის N 60869 https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/60869 

თანამდებობის დასახელება

მესამე რანგი - საჯარო დაწესებულების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

პოზიციის დასახელება

არქიტექტურისა და მშენებლობის საჯარო ზედამხედველობის სამსახურის არქიტექტურის განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

კონკურსის ტიპი

ღია კონკურსი

კონკურსი დასრულებულია


ვაკანსიის N 60867 https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/60867 

თანამდებობის დასახელება

მეორე რანგი - საჯარო დაწესებულების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

პოზიციის დასახელება

არქიტექტურისა და მშენებლობის საჯარო ზედამხედველობის სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის არქიტექტურის განყოფილების ხელმძღვანელი

კონკურსის ტიპი

ღია კონკურსი

კონკურსი დასრულებულია


ვაკანსიის N 60723 https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/60723 

თანამდებობის დასახელება

მესამე რანგი - საჯარო დაწესებულების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

პოზიციის დასახელება

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახურის ბავშვთა დაცვის-მხარდაჭერის და ახალგაზრდული განვითარების განყოფილების ბავშვის სამართლებრივი დახმარების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

კონკურსის ტიპი

ღია კონკურსი

კონკურსი დასრულებულია


ვაკანსიის N 60721 https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/60721 

თანამდებობის დასახელება

მესამე რანგი - საჯარო დაწესებულების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

პოზიციის დასახელება

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახურის ბავშვთა დაცვის-მხარდაჭერის და ახალგაზრდული განვითარების განყოფილების ბავშვის ჯანმრთელობის მართვის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

კონკურსის ტიპი

ღია კონკურსი

კონკურსი დასრულებულია


ვაკანსიის N 60720 https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/60720 

თანამდებობის დასახელება

მესამე რანგი - საჯარო დაწესებულების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

პოზიციის დასახელება

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახურის ბავშვთა დაცვის-მხარდაჭერის და ახალგაზრდული განვითარების განყოფილების ბავშვის ფსიქოლოგი – მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

კონკურსის ტიპი

ღია კონკურსი

კონკურსი დასრულებულია


ვაკანსიის N 60717 https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/60717 

თანამდებობის დასახელება

მესამე რანგი - საჯარო დაწესებულების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

პოზიციის დასახელება

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახურის ბავშვთა დაცვის-მხარდაჭერის და ახალგაზრდული განვითარების განყოფილების ბავშვისა და ოჯახის სოციალური მუშაკი – მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

კონკურსის ტიპი

ღია კონკურსი

კონკურსი დასრულებულია


ვაკანსიის N 59672 https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/59672 

თანამდებობის დასახელება

მეოთხე რანგი - საჯარო დაწესებულების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

პოზიციის დასახელება

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის შესყიდვებისა და დაგეგმარების განყოფილების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

კონკურსის ტიპი

ღია კონკურსი

კონკურსი დასრულებულია


ვაკანსიის N 59670 https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/59670 

თანამდებობის დასახელება

მეოთხე რანგი - საჯარო დაწესებულების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

პოზიციის დასახელება

ქონების მართვისა და ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ქონების მართვის განყოფილების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

კონკურსის ტიპი

ღია კონკურსი

კონკურსი დასრულებულია


ვაკანსიის N 59669 https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/59669 

თანამდებობის დასახელება

მეოთხე რანგი - საჯარო დაწესებულების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

პოზიციის დასახელება

ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და ტრანსპორტის სამსახურის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და დოკუმენტალური მონიტორინგის განყოფილებას პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

კონკურსის ტიპი

ღია კონკურსი

კონკურსი დასრულებულია


ვაკანსიის N 59394 https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/59394 

თანამდებობის დასახელება

მესამე რანგი - საჯარო დაწესებულების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

პოზიციის დასახელება

არქიტექტურისა და მშენებლობის საჯარო ზედამხედველობის სამსახურის არქიტექტურის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

კონკურსის ტიპი

დახურული კონკურსი

კონკურსი დასრულებულია


ვაკანსიის N 59393 https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/59393 

თანამდებობის დასახელება

მეორე რანგი - საჯარო დაწესებულების პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე

პოზიციის დასახელება

ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და ტრანსპორტის სამსახურის ხელმძღვანელის მოადგილე

კონკურსის ტიპი

დახურული კონკურსი

 კონკურსი დასრულებულია


 

2019 წელი

 ვაკანსიის N 58647 https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/58647 

თანამდებობის დასახელება

პირველი რანგი - საჯარო დაწესებულების პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

პოზიციის დასახელება

ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და ტრანსპორტის სამსახურის ხელმძღვანელი

კონკურსის ტიპი

დახურული კონკურსი

კონკურსი დასრულებულია


ვაკანსიის N 58170 https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/58170 

თანამდებობის დასახელება

მეოთხე რანგი - საჯარო დაწესებულების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

პოზიციის დასახელება

ზედამხედველობისა და ადგილობრივი მოსაკრებლების სამსახურის ადგილობრივი მოსაკრებლების განყოფილების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

კონკურსის ტიპი

ღია კონკურსი

კონკურსი დასრულებულია


ვაკანსიის N 58169 https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/58169 

თანამდებობის დასახელება

მეოთხე რანგი - საჯარო დაწესებულების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

პოზიციის დასახელება

აპარატის იურიდიული განყოფილების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

კონკურსის ტიპი

ღია კონკურსი

კონკურსი დასრულებულია


ვაკანსიის N 56975 https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/56975 

თანამდებობის დასახელება

მეოთხე რანგი - საჯარო დაწესებულების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

პოზიციის დასახელება

აპარატის იურიდიული განყოფილების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

კონკურსის ტიპი

ღია კონკურსი

კონკურსი დასრულებულია


ვაკანსიის N 56974 https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/56974 

თანამდებობის დასახელება

მეოთხე რანგი - საჯარო დაწესებულების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

პოზიციის დასახელება

ჯანდაცვის, სოციალური მომსახურების, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული განვითარების სამსახურის ჯანმრთელობის დაცვის განყოფილების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

კონკურსის ტიპი

ღია კონკურსი

კონკურსი დასრულებულია


ვაკანსიის N 56680 https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/56680 

თანამდებობის დასახელება

მეოთხე რანგი - საჯარო დაწესებულების მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

პოზიციის დასახელება

აპარატის მერის წარმომადგენელთა საქმიანობის კოორდინაციის განყოფილების - მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

კონკურსის ტიპი

ღია კონკურსი

კონკურსი დასრულებულია


ვაკანსიის N 56272 https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/56272 

თანამდებობის დასახელება

მესამე რანგი - საჯარო დაწესებულების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

პოზიციის დასახელება

ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და ტრანსპორტის სამსახურის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და დოკუმენტალური მონიტორინგის განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

კონკურსის ტიპი

ღია კონკურსი

კონკურსი დასრულებულია


ვაკანსიის N 55896 https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/55896 

თანამდებობის დასახელება

მეოთხე რანგი - საჯარო დაწესებულების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

პოზიციის დასახელება

ჯანდაცვის, სოციალური მომსახურების, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული განვითარების სამსახურის სოციალური მომსახურების განყოფილების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

კონკურსის ტიპი

ღია კონკურსი

კონკურსი დასრულებულია


ვაკანსიის N 55894 https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/55894 

თანამდებობის დასახელება

მესამე რანგი - საჯარო დაწესებულების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

პოზიციის დასახელება

საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის ბუღალტრული აღრიცხვის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

კონკურსის ტიპი

ღია კონკურსი

კონკურსი დასრულებულია


ვაკანსიის N 55893 https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/55893 

თანამდებობის დასახელება

მესამე რანგი - საჯარო დაწესებულების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

პოზიციის დასახელება

ზედამხედველობისა და ადგილობრივი მოსაკრებლების სამსახურის ადმინისტრაციული ზედამხედველობის განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

კონკურსის ტიპი

ღია კონკურსი

კონკურსი დასრულებულია


ვაკანსიის N 55596 https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/55596 

თანამდებობის დასახელება

მესამე რანგი - საჯარო დაწესებულების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

პოზიციის დასახელება

აპარატის იურიდიული განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

კონკურსის ტიპი

დახურული კონკურსი

კონკურსი დასრულებულია


ვაკანსიის N 55335 https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/55335 

თანამდებობის დასახელება

მესამე რანგი - საჯარო დაწესებულების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

პოზიციის დასახელება

ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და ტრანსპორტის სამსახურის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და დოკუმენტალური მონიტორინგის განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

კონკურსის ტიპი

ღია კონკურსი

კონკურსი დასრულებულია


ვაკანსიის N 54841 https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/54841 

თანამდებობის დასახელება

მეოთხე რანგი - საჯარო დაწესებულების მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

პოზიციის დასახელება

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის გაწვევის განყოფილების მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

კონკურსის ტიპი

ღია კონკურსი

კონკურსი დასრულებულია


ვაკანსიის N 54839 https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/54839 

თანამდებობის დასახელება

მესამე რანგი - საჯარო დაწესებულების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

პოზიციის დასახელება

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის შესყიდვებისა და დაგეგმარების განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

კონკურსის ტიპი

ღია კონკურსი

კონკურსი დასრულებულია


ვაკანსიის N 53861 https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/53861 

თანამდებობის დასახელება

მეოთხე რანგი - საჯარო დაწესებულების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

პოზიციის დასახელება

აპარატის სერვისების განვითარებისა და საქმისწარმოების განყოფილების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

კონკურსის ტიპი

ღია კონკურსი

კონკურსი დასრულებულია


ვაკანსიის N 53860 https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/53860 

თანამდებობის დასახელება

მესამე რანგი - საჯარო დაწესებულების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

პოზიციის დასახელება

ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და ტრანსპორტის სამსახურის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და დოკუმენტალური მონიტორინგის განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

კონკურსის ტიპი

ღია კონკურსი

კონკურსი დასრულებულია


 

2018 წელი

ვაკანსიის N 52270 https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/52270

თანამდებობის დასახელება

მეორე რანგი - საჯარო დაწესებულების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

პოზიციის დასახელება

ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და ტრანსპორტის სამსახურის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და დოკუმენტალური მონიტორინგის განყოფილების ხელმძღვანელი

კონკურსის ტიპი: დახურული კონკურსი.

კონკურსი დასრულებულია


ვაკანსიის N 51742 https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/51742

თანამდებობის დასახელება

მეოთხე რანგი - საჯარო დაწესებულების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

პოზიციის დასახელება

აპარატის სერვისების განვითარებისა და საქმისწარმოების განყოფილების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

კონკურსის ტიპი: ღია კონკურსი

კონკურსი დასრულებულია


ვაკანსიის N 51652 https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/51652

თანამდებობის დასახელება

მესამე რანგი - საჯარო დაწესებულების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

პოზიციის დასახელება

აპარატის იურიდიული განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

კონკურსის ტიპი: ღია კონკურსი

კონკურსი დასრულებულია


ვაკანსიის N 51651 https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/51651

თანამდებობისდასახელება

მეოთხე რანგი - საჯარო დაწესებულების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

პოზიციის დასახელება

ჯანდაცვის, სოციალური მომსახურების,  განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული განვითარების სამსახურის სოციალური მომსახურების განყოფილების - პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

კონკურსის ტიპი: ღია კონკურსი

კონკურსი დასრულებულია


ვაკანსიის N 51650 https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/51650

თანამდებობის დასახელება

მეოთხე რანგი - საჯარო დაწესებულების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

პოზიციის დასახელება

ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და ტრანსპორტის სამსახურის ინფრასტრუქტურისა და მშენებლობა-რეაბილიტაციის მართვის განყოფილების - პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

კონკურსის ტიპი: ღია კონკურსი

კონკურსი დასრულებულია


ვაკანსიის N 51183 https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/51183

თანამდებობის დასახელება

მეოთხე რანგი - საჯარო დაწესებულების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

პოზიციის დასახელება

აპარატის სერვისების განვითარებისა და საქმისწარმოების განყოფილების - პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

კონკურსის ტიპი: ღია კონკურსი

კონკურსი დასრულებულია


ვაკანსიის N 51179 https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/51179

თანამდებობისდასახელება

მეოთხე რანგი - საჯარო დაწესებულების მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

პოზიციის დასახელება

აპარატის მერის წარმომადგენელთა საქმიანობის კოორდინაციის განყოფილების - მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

კონკურსის ტიპი: ღია კონკურსი

კონკურსი დასრულებულია


ვაკანსიის N 50977 https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/50977

თანამდებობის დასახელება: მეორე რანგი -საჯარო დაწესებულების პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე          

პოზიციის დასახელება:  ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახურის ხელმძღვანელის მოადგილე                                                                                                                                              

კონკურსის ტიპი: დახურული კონკურსი

კონკურსი დასრულებულია


ვაკანსიის N 50357 https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/50357

თანამდებობის დასახელება

მესამე რანგი - საჯარო დაწესებულების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

პოზიციის დასახელება

არქიტექტურისა და სამშენებლო-ტექნიკური ზედამხედველობის სამსახურის არქიეტექტურის განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

კონკურსის ტიპი: ღია კონკურსი

კონკურსი დასრულებულია


ვაკანსიის N 50356     https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/50356

თანამდებობის დასახელება

მესამე რანგი - საჯარო დაწესებულების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

პოზიციის დასახელება

შიდა აუდიტის სამსახურის შიდა კონტროლის და მონიტორინგის განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

კონკურსის ტიპი: ღია კონკურსი 

კონკურსი დასრულებულია


 ვაკანსიის N 50355     https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/50355

თანამდებობის დასახელება

მეოთხე რანგი - საჯარო დაწესებულების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

პოზიციის დასახელება

ქონების მართვისა და ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ქონების მართვის განყოფილების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

კონკურსის ტიპი: ღია კონკურსი

კონკურსი დასრულებულია


 ვაკანსიის N 50038     https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/50038

თანამდებობის დასახელება

მეოთხე რანგი - საჯარო დაწესებულების მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

პოზიციის დასახელება

აპარატის მერის წარმომადგენელთა საქმიანობის კოორდინაციის განყოფილების - მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

კონკურსის ტიპი: ღია კონკურსი

კონკურსი დასრულებულია


ვაკანსიის N 49890 https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/49890

თანამდებობის დასახელება

მესამე რანგი - საჯარო დაწესებულების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

პოზიციის დასახელება

მერის წარმომადგენელი დავით აღმაშენებელის სახელობის ადმინისტრაციულ ერთეულში

კონკურსის ტიპი: დახურული კონკურსი

კონკურსი დასრულებულია


ვაკანსიის N 49889 https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/49889

თანამდებობის დასახელება

მესამე რანგი - საჯარო დაწესებულების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

პოზიციის დასახელება

მერის წარმომადგენელი ცამეტი ასურელი მამის ადმინისტრაციულ ერთეულში

კონკურსის ტიპი: დახურული კონკურსი

კონკურსი დასრულებულია


ვაკანსიის N 49888 https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/49888

თანამდებობის დასახელება

პირველი რანგი - საჯარო დაწესებულების პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

პოზიციის დასახელება

ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახურის ხელმძღვანელი

კონკურსის ტიპი: დახურული კონკურსი

კონკურსი დასრულებულია


ვაკანსიის N 49887 https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/49887

თანამდებობის დასახელება

პირველი რანგი - საჯარო დაწესებულების პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

პოზიციის დასახელება

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის ხელმძღვანელი

კონკურსის ტიპი: დახურული კონკურსი

კონკურსი დასრულებულია


ვაკანსიის N 49886 https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/49886

თანამდებობის დასახელება

მეორე რანგი - საჯარო დაწესებულების პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე

პოზიციის დასახელება

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის ხელმძღვანელის მოადგილე

კონკურსის ტიპი: დახურული კონკურსი

კონკურსი დასრულებულია


ვაკანსიის N 49885 https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/49885

თანამდებობის დასახელება

მეორე რანგი - საჯარო დაწესებულების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

პოზიციის დასახელება

აპარატის სერვისების განვითარებისა და საქმისწარმოების განყოფილების ხელმძღვანელი

კონკურსის ტიპი:დახურული კონკურსი

კონკურსი დასრულებულია


ვაკანსიის N 49884 https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/49884

თანამდებობის დასახელება

მესამე რანგი - საჯარო დაწესებულების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

პოზიციის დასახელება

მერის წარმომადგენელი გიორგი ჭყონდიდელი სახელობის ადმინისტრაციულ ერთეულში

კონკურსის ტიპი: დახურული კონკურსი

კონკურსი დასრულებულია


ვაკანსიის N 49641 https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/49641

თანამდებობის  დასახელება

მესამე რანგი - საჯარო დაწესებულების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

პოზიციის დასახელება

აპარატის საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და პროტოკოლის განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

კონკურსის ტიპი: ღია კონკურსი

კონკურსი დასრულებულია


ვაკანსიის N 49044 https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/49044

თანამდებობის დასახელება

მეოთხე რანგი - საჯარო დაწესებულების მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

პოზიციის დასახელება

ჯანდაცვის, სოციალური მომსახურების,  განათლების,  კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული განვითარების სამსახურის განათლების, კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდული განვითარების კოორდინაციის განყოფილების მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

კონკურსის ტიპი: ღია კონკურსი

კონკურსი დასრულებულია


ვაკანსიის N 48896 https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/48896

თანამდებობის დასახელება

მეოთხე რანგი - საჯარო დაწესებულების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

პოზიციის დასახელება

ჯანდაცვის, სოციალური მომსახურების, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული განვითარების სამსახურის განათლების, კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდული განვითარების კოორდინაციის განყოფილების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

კონკურსის ტიპი: ღია კონკურსი

კონკურსი დასრულებულია


ვაკანსიის N 47922 https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/47922

თანამდებობის დასახელება

მეოთხე რანგი - საჯარო დაწესებულების მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

პოზიციის დასახელება

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის გაწვევის განყოფილების მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

კონკურსის ტიპი: ღია კონკურსი

კონკურსი დასრულებულია


ვაკანსიის N 47921 https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/47921

თანამდებობის დასახელება

მესამე რანგი - საჯარო დაწესებულების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

პოზიციის დასახელება

მერის წარმომადგენელი ძველი რუსთავის სახელობის ადმინისტრაციულ ერთეულში

კონკურსის ტიპი: ღიაკონკურსი

კონკურსი დასრულებულია


ვაკანსიის N 47319 https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/47319

თანამდებობის დასახელება

პირველი რანგი - საჯარო დაწესებულების პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

პოზიციის დასახელება

ზედამხედველობისა და ადგილობრივი მოსაკრებლების სამსახურის ხელმძღვანელი

კონკურსის ტიპი :ღია კონკურსი

კონკურსი დასრულებულია