მერიის საქმიანობა და უფლებამოსილებები განისაზღვრება "ადგილობრივი თვითმმართველობის" კოდექსით, ასევე ქალაქ რუსთავის საკრებულოს მიერ დამტკიცებული მერიის დებულებითა და მერიის სტრუქტურული ერთეულების შესაბამისი დებულებებით


 

 

ნავიგაცია