რუსთავის მუნიციპალიტეტის ორგანოებო ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებისას, იყენებენ მოსახლეობასთან  ურთიერთობის სხვადასხვა ფორმას.  აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების პირველი პირები მუდმივად ხვდებიან მოქალაქეებს როგორც საგანგებოდ  შერჩეულ დღეებში, ორგანიზებული მიღების ფორმით, ისე ყოველდღიურად. ასევე, პერიოდულად აწყობენ შეხვედრებს და პირადად აცნობენ მოსახლეობას  ინფორმაციას ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ გაწეული საქმინობისა და დაგეგმილი პროექტების შესახებ. რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით შეიქმნა სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო, რომლის შემადგენლობაში სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები არიან. ქალაქის მასშტაბით აქტიურად მიმდინარეობს დასახლების საერთო კრებების შექმნის პროცესიც. მოქალაქეთა მონაწილეობის აღნიშნული ფორმების გამოყენება ხელს შეუწყობს ქალაქისათვის მნიშვნელოვანი საკითხების განხილვისა და გადაწყვეტისას საზოგადოების ჩართულობისა და  მუნიციპალიტეტის ორგანოების ანგარიშვალდებულების ხარისხის ზრდას.

 

ნავიგაცია