ცხელი ხაზი 1300 კონტაქტი

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციის სტრუქტურა

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე-მოქალაქეთა მომსახურების ცენტრის მენეჯერი:

სოფიო კარანაძე


განყოფილებები:

საზოგადოებასთან ურთიერთობის და პროტოკოლის განყოფილება

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი :

თამარ აქუბარდია


იურიდიული განყოფილება

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

ანა კაპანაძე


საორგანიზაციო განყოფილება

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

ლია მეტრეველი


მერის წარმომადგენელთა საქმიანობის კოორდინაციისა და შრომის უსაფრთხოების განყოფილება

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

ოთარ ჩხაიძე


მოქალაქეთა მომსახურების ცენტრი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

თამარი გულიაშვილი


ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილება

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

მაია ბასიაშვილი


მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილება

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

ირმა სიმონიშვილი