ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციის სტრუქტურა

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე-მოქალაქეთა მომსახურების ცენტრის მენეჯერი:

სოფიო კარანაძე

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოადგილე:

თამარ თათარაშვილი


განყოფილებები:

საზოგადოებასთან ურთიერთობის და პროტოკოლის განყოფილება

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი :

თამარ აქუბარდია


იურიდიული განყოფილება

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

ანა კაპანაძე


საორგანიზაციო განყოფილება

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

ლია მეტრეველი


მერის წარმომადგენელთა საქმიანობის კოორდინაციისა და შრომის უსაფრთხოების განყოფილება

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

ოთარ ჩხაიძე


მოქალაქეთა მომსახურების ცენტრი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

შალვა გელაშვილი


ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილება

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

მაია ბასიაშვილი


მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილება

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

ირმა სიმონიშვილი