ქალაქ რუსთავში მოქმედი ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების მიმწოდებელი ობიექტების ფუნქციონირების მარეგულირებელი სამართლებრივი აქტები

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 21 სექტემბრის დადგენილება №70

საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 24 აპრილის დადგენილება №185 სამედიცინო, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში დეზინფექციისა და სტერილიზაციის ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს მთავრობის  2015 წლის 14 სექტემბრის დადგენილება №473  – ტექნიკური რეგლამენტი – საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების წარმოებისას ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დამტკიცების შესახებ

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 16 ივნისის დადგენილება №294 ტექნიკური რეგლამენტის – „სამედიცინო ნარჩენების მართვა“ დამტკიცების შესახებ