ცხელი ხაზი 1300 კონტაქტი

საფინანსო–საბიუჯეტო სამსახურის სტრუქტურა

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე:

 


განყოფილებები:

ბიუჯეტის დაგეგმარებისა და სახაზინო განყოფილება

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი:

ინგა კვარაცხელია


ბუღალტრული აღრიცხვის განყოფილება

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი:

ნინო მირინაშვილი


შესყიდვებისა და დაგეგმარების განყოფილება

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი:

ლელა ღუბიანური


მისამართი: 3700, რუსთავი, კოსტავას 20