მერიის სამსახურები

მერიის ადმინისტრაცია

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაცია პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი მიხეილ მუზაშვილი  ელ.ფოსტა: mikheil.muzashvili@rustavi.gov.ge ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაცია შექმნილია ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსისა“ და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების საფუძველზე. ის წარმოადგენს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურულ ერთეულს, რომელიც მის კომპეტენციაში შემავალი ფუნქციების განხორციელებისას მოქმედებს ქალაქ რუსთავის მერიის სახელით. ადმინისტრაციის კომპეტენცია, სტრუქტურა და საქმიანობის წესი განისაზღვრება დებულებით, რომელსაც დადგენილი წესით ამტკიცებს […]

Read More

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახური

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახური პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი ლაშა ბუსხრიკიძე ელ.ფოსტა: lasha.buskhrikidze@rustavi.gov.ge  სამსახური შექმნილია საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების საფუძველზე. სამსახური თავისი საქმიანობისას ხელმძღვანელობს საქართველოს კონსტიტუციით, საქართველოს ორგანული კანონით „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსით“ კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტებით, ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიისა და საკუთარი დებულებით. კომპეტენციაში შემავალი ფუნქციების განხორციელებისას […]

Read More

ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახური

ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახური პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი ზურაბ ტაბაღუა ელ.ფოსტა: zurab.tabaghua@rustavi.gov.ge ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახური მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახური წარმოადგენს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურულ ერთეულს, რომელიც მის კომპეტენციაში შემავალი ფუნქციების განხორციელებისას მოქმედებს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის სახელით. სამსახურის კომპეტენცია, სტრუქტურა და საქმიანობის წესი განისაზღვრება დებულებით, რომელსაც დადგენილი წესით ამტკიცებს […]

Read More

არქიტექტურის სამსახური

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურის სამსახური პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი კობა ძლიერიშვილი ელ.ფოსტა: koba.dzlierishvili@rustavi.gov.ge არქიტექტურის სამსახური მერიის არქიტექტურის სამსახური წარმოადგენს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურულ ერთეულს, რომელიც მის კომპეტენციაში შემავალი ფუნქციების განხორციელებისას მოქმედებს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის სახელით. სამსახურის კომპეტენცია, სტრუქტურა და საქმიანობის წესი განისაზღვრება დებულებით, რომელსაც დადგენილი წესით ამტკიცებს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო. სამსახურის […]

Read More

საფინანსო – საბიუჯეტო სამსახური

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო – საბიუჯეტო სამსახური პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი მამუკა მამაიაშვილი ელ.ფოსტა: mamuka.mamaiashvili@rustavi.gov.ge მერიის საფინანსო–საბიუჯეტო სამსახური სამსახური თავის საქმიანობისას ხელმძღვანელობს საქართველოს კონსტიტუციით, „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსით“ და სხვა კანონებით, კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტებით, აგრეთვე ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულებებით და საკუთარი დებულებით, რომელსაც ამტკიცებს რუსთავის საკრებულო. სამსახური წარმოადგენს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურულ ერთეულს, რომელიც […]

Read More

ქონების მართვისა და ეკონომიკური განვითარების სამსახური

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ქონების მართვისა და ეკონომიკური განვითარების სამსახური პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი ნინო სოსელია  ელ.ფოსტა: nino.soselia@rustavi.gov.ge სამსახური შექმნილია ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსისა“ და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების საფუძველზე და ფუნქციონირებს მის შესაბამისად. სამსახური თავის საქმიანობისას ხელმძღვანელობს საქართველოს კონსტიტუციით, ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსით“ და სხვა კანონებით, კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტებით, აგრეთვე, ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და მერიის დებულებებით, […]

Read More

შიდა აუდიტის სამსახური

შიდა აუდიტის სამსახური პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი ქეთევან ბეჟუაშვილი ელ.ფოსტა: ketevan.bezhuashvili@rustavi.gov.ge შიდა აუდიტის სამსახური წარმოადგენს შიდა აუდიტის განმახორციელებელ მერიის სტრუქტურულ ერთეულს, რომელიც მის კომპეტენციაში შემავალი ფუნქციების განხორციელებისას მოქმედებს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის სახელით. სამსახური ფუნქციურად დამოუკიდებელია თავის საქმიანობაში, ანგარიშვალდებულია ქალაქ რუსთავის მერის წინაშე და „სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრულ შემთხვევებში მოქმედებს საგანგებოდ […]

Read More

მერიის მუნიციპალური ინსპექცია

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის მუნიციპალური ინსპექცია პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი ევტიხ ხაჩიძე ელ.ფოსტა: evtikh.khachidze@rustavi.gov.ge  მერიის მუნიციპალური ინსპექცია წარმოადგენს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურულ ერთეულს, რომელიც საქართველოს კანონმდებლობითა და ამ დებულებით დადგენილი წესით ახორციელებს რუსთავის ტერიტორიაზე მშენებლობის, ქალაქის იერსახის, რეკლამის, აბრის, ნარჩენებით ქალაქის დანაგვიანების, აკუსტიკური ხმაურისა და პიროტექნიკური ნაკეთობის გამოყენებაზე, ადგილობრივი თვითმმართველობის უფლებამოსილების ფარგლებში და ამ დებულების […]

Read More