არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი "რუსთავის საბავშვო ბაგა–ბაღების გაერთიანების" დაფინანსების წყაროა ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტი; სხვადასხვა შემოწირულობები და მოზიდული სახსრები

გაერთიანების მუშაობის ძირითადი მიმართულებებია:

 • რუსთავის ტერიტორიაზე არსებული ფილიალების ეფექტური საქმიანობის ორგანიზება, კოორდინაცია და ხელშეწყობა
 • სკოლამდელი აღზრდის საგანმანათლებლო სტანდარტების ფარგლებში, ბავშვებისათვის იმ სავალდებულო ცოდნის მიცემა და აუცილებელი ქცევის ნორმების ჩამოყალიბება, რაც უზრუნველყოფს მათ მზადყოფნას სკოლისათვის.
 • ბავშვთა გონებრივი, ზნეობრივი, ფიზიკური და ესთეტიკური განვითარების ხელშეწყობა
 • სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების დაკომპლექტება კვალიფიციური კადრებით და მათი პროფესიული დონის ამაღლება
 • სასწავლო–სააღმზრდწელო პროცესების  სრულყოფა, დონის ამაღლება (გადამზადება/ტრენინგი) და ახალი მეთოდების შემუშავება
 • აღმზრდელთა უზრუნველყოფა მეთოდური ლიტერატურით
 • ფილიალებში რაციონალური და ჯანსაღი კვების, სანიტარული ნორმების ორგანიზება
 • ბავშვთა კვების რაციონის გამდიდრება და ჯერადობის დადგენა
 • ფილიალებში საყოფაცხოვრებო და კომუნალური საკითხების მოგვარება
 • სასწავლო–სააღმზრდელო პროგრამების განხორციელების მონიტორინგი
 • მატერიალური სახსრების განაწილება და მიზნობრივად გამოყენება

კონტაქტი

დირექტორი: ეკა ხუციშვილი

მისამართი: 3700 რუსთავი, კოსტავას გამზირი 20

მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობა, მარცხენა ფლიგელი (III სართული)

ტელეფონები: 

 • 341 24 20 53
 • 341 24 15 22;
 • 341 25 63 23; 

 

ნავიგაცია