ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის 2019 წლის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ქვეპროგრამა

 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის 2019 წლის პროგრამა:  

სოციალური უზრუნველყოფა და ჯანმრთელობის დაცვა

ქვეპროგრამა:

ჯანმრთელობის დაცვა

მიზანი:

აზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

პროგრამის განმახორციელებელი: 

 ა(ა)იპ ქ.რუსთავის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი

პროგრამით გათვალისწინებული  ღონისძიებები:

  • ეპიდზედამხედველობა და ეპიდსიტუაციის მართვის ღონისძიება
  • მოსახლეობის ანტირაბიული დახმარების ხელშეწყობის ღონისძიება
  • ცხოვრების ჯანსაღი წესის ხელშეწყობა და არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის ღონისძიება
  • მალარიის ელიმინაციის ღონისძიება
  • რუსთავის საცხოვრებელი ბინების დერატიზაცია
  • სანიტარულ-ჰიგიენური ღონისძიება
  • ქალაქ რუსთავის დასახლებულ ტერიტორიებზე  ადამიანისათვის „საშიში“ და შხამიანი ცხოველების (ძირითადად ქვეწარმავლების და მორიელების) ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიება