განცხადებები

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახურის სტრუქტურა

პირველადი სტრუქტურული ხელმძღვანელის მოადგილე: 

მამუკა ისაკაძე

ტელეფონი: 341 25 51 12


განყოფილებები

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და დოკუმენტალური მონიტორინგის განყოფილება

მეორადი სტრუქტურული ხელმძღვანელი: 

ზურაბ გუგბერიძე

ტელეფონი: 


ინფრასტრუქტურის და მშენებლობა-რეაბილიტაციის მართვის განყოფილება

მეორადი სტრუქტურული ხელმძღვანელი: 

გიორგი ლომიძე

ტელეფონი: 

 


ტრანსპორტის  მართვისა და კონტროლის განყოფილება

მეორადი სტრუქტურული ხელმძღვანელი:

დავით გიორგაძე

ტელეფონი: 


მისამართი: 3700, რუსთავი, კოსტავას 20