პირველადი სტრუქტურული ხელმძღვანელის მოადგილე: 

ზურაბ ტაბაღუა

ტელეფონი: 341 22 42 25


განყოფილებები

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და დოკუმენტალური მონიტორინგის განყოფილება

მეორადი სტრუქტურული ხელმძღვანელი: 

ზაზა ზაზაძე

ტელეფონი: 


ინფრასტრუქტურის და მშენებლობა-რეაბილიტაციის მართვის განყოფილება

მეორადი სტრუქტურული ხელმძღვანელი: 

გიორგი ლომიძე

ტელეფონი: 341 22 42 25

 


ტრანსპორტის  მართვისა და კონტროლის განყოფილება

მეორადი სტრუქტურული ხელმძღვანელი:

დავით გიორგაძე

ტელეფონი: 341 22 42 25


მისამართი: 3700, რუსთავი, კოსტავას 20

ნავიგაცია