ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახურის სტრუქტურა

პირველადი სტრუქტურული ხელმძღვანელის მოადგილე: 

მამუკა ისაკაძე


განყოფილებები

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და დოკუმენტალური მონიტორინგის განყოფილება

მეორადი სტრუქტურული ხელმძღვანელი: 

ზურაბ გუგბერიძე


ინფრასტრუქტურის და მშენებლობა-რეაბილიტაციის მართვის განყოფილება

მეორადი სტრუქტურული ხელმძღვანელი: 

გიორგი ლომიძე


ტრანსპორტის  მართვისა და კონტროლის განყოფილება

მეორადი სტრუქტურული ხელმძღვანელი:

დავით გიორგაძე


მისამართი: 3700, რუსთავი, კოსტავას 20