სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელების მიზნით ერთიანი ელექტრონული სისტემის საშუალებით გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერები