განცხადებები

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია 2016 წლის 7 მარტს აცხადებს აუქციონს N1

2016 წლის #1 საჯარო აუქციონი ჩატარდება 2016 წლის 07 მარტს 15 საათზე

მისამართი: ქ.რუსთავი, კოსტავას ქუჩა #20, ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული შენობა.

განაცხადების მიღება დაიწყება 2016 წლის 05 თებერვალს 09:00 საათზე და დასრულდება 2016 წლის 07 მარტს 12:00 საათზე; მისამართი: ქ.რუსთავი, კოსტავას ქუჩა #20, ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული შენობა; ტელ: (0341) 22-06-74.

საჯარო აუქციონში მონაწილეობის მსურველმა პირმა სააუქციონო კომისიის შესაბამის წევრს უნდა წარუდგინოს:

ა)  აუქციონში მონაწილეობის შესახებ განაცხადი;

ბ) უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტიის/ბეს და საჯარო აუქციონში მონაწილის ბილეთის საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტი (უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტიის/ბეს და საჯარო აუქციონში მონაწილის ბილეთის საფასურის გადახდა უნდა მოხდეს აუქციონატორის მიერ მითითებულ ანგარიშზე);

გ) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის/პასპორტის ასლი (ფიზიკური პირის შემთხვევაში);

დ) სანოტარო წესით დამოწმებულ მინდობილობა, თუ საჯარო აუქციონში მონაწილეობის მსურველი მოქმედებს სხვა პირის სახელით;

ე) განაცხადის შეტანის მომენტისთვის მოქმედი ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრიდან (იურიდიული პირის შემთხვევაში);

საჯარო აუქციონში მონაწილეობის მსურველმა, რომელსაც სურს, მონაწილეობა მიიღოს მუნიციპალიტეტის რამდენიმე ქონების პრივატიზებისათვის გამოცხადებულ საჯარო აუქციონში, ბე/უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტია და საჯარო აუქციონში მონაწილის ბილეთის საფასური უნდა გადაიხადოს მუნიციპალიტეტის თითოეული ქონებისათვის ცალ-ცალკე.

აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად მსურველმა უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტიის/ბეს გადახდა უნდა განახორციელოს შემდეგ რეკვიზიტებზე -

ბანკის კოდი: TRESGE22

მიმღების დასახელება: ხაზინის ერთიანი ანგარიში

შემოსულობების სახაზინო კოდი: 300068800 სხვა დეპოზიტები (ბე-ს ანგარიში)

ხოლო საჯარო აუქციონში მონაწილის ბილეთის საფასურის გადახდა უნდა განხორციელოს:

ბანკის კოდი: TRESGE22

მიმღების დასახელება: ხაზინის ერთიანი ანგარიში

შემოსულობების სახაზინო კოდი: 300063282 სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები (ბილეთის საფასური)

- აუქციონში მონაწილეობის დამადასტურებელი ბილეთის საფასური შეადგენს 50 (ორმოცდაათი) ლარს.

-  უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტიის/ბეს მინიმალური მოქმედების ვადაა 2016 წლის 08 აპრილი.

- თუ საჯარო აუქციონში მონაწილეობის მსურველის მიერ წარმოდგენილი ყველა დოკუმენტი აკმყოფილებს დადგენილ მოთხოვნებს, პირს გადაეცემა საჯარო აუქციონში მონაწილის ბილეთი და იძენს საჯარო აუქციონში მონაწილის სტატუსს.

- მონაწილეს უფლება აქვს ბეს/უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტიის დაუკავებლად უარი განაცხადოს საჯარო აუქციონში მონაწილეობაზე, მხოლოდ განცხადების მიღების პერიოდში.

დანართები იხილეთ ქვემოთ მითითებულ ბმულებზე:

დანართი N1

დანართი N2

დანართი N3