არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი "რუსთავსერვის ცენტრის" სტრუქტურა

2020 წელს ა(ა)იპ „რუსთავსერვის ცენტრში“ დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა: 

669

2019 წელს ა(ა)იპ „რუსთავსერვის ცენტრში“ დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა:

611