ადმინისტრაციული სამსახური

ფუნქციები: სტრუქტურული ერთეულების ზედამხედველობა

ხელმძღვანელი: გურამ ლოსეურაშვილი

საკონტაქტო ინფორმაცია:

მისამართი: რუსთავი, ყაზბეგის ქ. N2

ტელეფონი: (341) 27 60 40; 


ტექნიკური სამსახური

ფუნქციები: პასუხისმგებელია სამსახურის ბალნასზე არსებული მანქანა-მექანიზმებისა და ავტოსატრანპორტო ერთეულების ტექნიკურ გამართულობაზე.  აკონტროლებს საწვავ-საცხები მასალების, სათადარიგო ნაწილების აღრიცხვასა და

ხელმძღვანელი: შალვა სომხიშვილი

საკონტაქტო ინფორმაცია:

მისამართი:  რუსთავი, ყაზბეგის ქ. N2

ტელეფონი: 0341 27 60 40


გარე განათების სამსახური

ფუნქციები: გარე განათების და მხატვრული მინათების ქსელების, ასევე, შუქნიშნების მოვლა-პატრონობა, რეაბილიტაცია, ზედამხედველობა, ტექნიკური გამართულობის უზრუნველყოფა

ხელმძღვანელი: გულივერ სამუშია

საკონტაქტო ინფორმაცია:  

მისამართი:  რუსთავი, ყაზბეგის ქ. N2

ტელეფონი: 0341 27 60 40


დაცვისა და სამაშველო უზრუნველყოფის სამსახური

ფუნქციები: კუთვნილი ობიექტების, ქონების, მატერიალური ფასეულობების დაცვა. სახანძრო, საევაკუაციო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, დასაცავ ტერიტორიაზე ადმინისტრაციული წესრიგის დარღვევების აღკვეთა და საჭიროების შემთხვევაში სამართალდამცავი ორგანოებთან მიმართვა

ხელმძღვანელი: ბადრი მამულაშვილი

საკონტაქტო ინფორმაცია: 

მისამართი:  რუსთავი, ყაზბეგის ქ. N2

ტელეფონი: 0341 27 60 40


დასუფთავების სამსახური

ფუნქციები:  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქუჩების, პარკების, სკვერების და სხვა საჯარო ადგილების დაგვა-დასუფთავება, პერსონალის  ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა, ნაგვის ურნების მოვლა-პატრონობა და რესტავრაცია-შეკეთება.

ხელმძღვანელი: გელა შეყელაძე

საკონტაქტო ინფორმაცია:

მისამართი: რუსთავი, დავით გარეჯის ქ. N20 

ტელეფონი: (341) 24 17 01; 24 17 02

რუსთავი, დავით გარეჯის ქ. N20, ტელეფონი: 341 24 17 01; 24 17 02 


სარეაბილიტაციო სამსახური

ფუნქციები: ქალაქის ტერიტორიაზე მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებულ მატერიალურ ფასეულობათა მოვლა-პატრონობა, საჭიროების შემთხვევაში მათ რეაბილიტაცია.

ხელმძღვანელი: ლაშა მიქაუტაძე

საკონტაქტო ინფორმაცია: 

მისამართი:  რუსთავი, ყაზბეგის ქ. N2

ტელეფონი: 0341 27 60 40


გამწვანების, სასათბურე, სატყეო და სანერგე მეურნეობის სამსახური

ფუნქციები: ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ტერიტორიის გამწვანება-განაშენიანება, მოვლა-პატრონობა, მრავალწლიანი ხე-მცენარეების სანიტარული დამუშავება (მოჭრა,გადაბელვა,გასხვლა). აღრიცხავს და აკონტროლებს გამწვანების, სატყეო, სასათბურე და სანერგე სამსახურებში არსებულ მატერიალურ ფასეულობების აღრიცხვა-კონტროლი

ხელმძღვანელი: ზეზვა ლუხუმაიძე

საკონტაქტო ინფორმაცია:

მისამართი:  რუსთავი, ყაზბეგის ქ. N2

ტელეფონი: 0341 27 60 40


მიუსაფარი ძაღლების დროებითი თავშესაფარი

ფუნქციები: მიუსაფარი, უპატრონო ძაღლების დაჭერა, მათი სტერილიზაცია, კასტრაცია, ვაქცინაცია, საყურე ნიშნის გაკეთება და სხვა ვეტერინარული ზედამხედველობა

ხელმძღვანელი: ელიზბარ თუშური

საკონტაქტო ინფორმაცია:

მისამართი: რუსთავი,  გაგარინის  ქ.12

ტელეფონი: 577 37 58 22

 

ნავიგაცია