თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2014 წლის 25 ივნისის დადგენილება №226

ქალაქ რუსთავის ტერიტორიული გამოყენებისა და განაშინიანების რეგულირების წესების დამტკიცები შესახებ

კონკრეტული უფლებრივი ზონირების რუკა

 

ნავიგაცია